Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt mee en geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de leerkrachten. Periodiek worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.
Van elke school is een MR-lid afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggen-schapsraad). De GMR houdt zich bezig met school overstijgende onderwijszaken en vormt een officieel inspraakorgaan voor het bestuur.