Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel om:
  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?
Uit de groepen 5 t/m 8 wordt een vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.
Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. 

De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulist.

Waar wordt zoal over gesproken?
Door de leerlingenraad hangen er in de toiletten nu verfrissers. Maar de leerlingenraad kan bijvoorbeeld ook  meepraten over allerlei festiviteiten.